Altertavlen

 

Den oprindelige alterudsmykning var  med gengivelse af Thorvaldsens Kristusfigur i kallipasta (gips gennemtrukket af stearin) i halv menneskelig størrelse. I dag har denne figur nu sin plads i kapellet.

I 1917 ønskede Ida Suhr, Petersgaard, at skænke kirken en ny døbefont og en altertavle og tog derfor kontakt til en af tidens største kunstnere, maleren Joakim Skovgaard, som netop få år forinden havde fuldført sit storværk, udsmykning af Viborg Domkirke. Joakim Skovgaard indvilligede i at medvirke til en fornyelse af korpartiet i Stensby kirke dels ved at male en altertavle, dels ved at lave udkast til en ny døbefont. Billedets motiv skulle være lignelsen om den barmhjertige samaritan, et motiv som Skovgaard netop på dette tidspunkt arbejdede med. Blandt hans værker på "Den frie Udstilling" 1918 var således "Den barmhjertige Samaritan - udkast til en altertavle" signeret: J.S. 1917. Dette billede blev i 1918 købt af Statens Museum for Kunst. Arbejdet med alterbilledet til Stensby kirke affødte dels en omfattende korrespondance, dels for Joakim Skovgaard, flere længerevarende ophold på Petersgaard. Blandt de fornøjelige træk i brevene kan nævnes, at Joakim Skovgaard i flere breve beder om målene på alterbordet. Efter at han har fået opgivet målene to til tre gange af den lokale snedker, og målene hver gang har været meget forskellige, bemærker Skovgaard, at det synes at dreje sig om et udtræksbord, som kan hæves op og ned. Han mener det derfor nødvendigt at foretage en rejse til Langebæk blot for at måle bordet. Det skal jo passe overdelen. Nået frem til juli 1919 korresponderer man om transport fra København af døbefont, maleri og ramme. Frk. Suhr bedes oplyse, om Kalvehavebanen har samme sporvidde som D.S.B., så en eventuel jernbanevogn kunne bruges.

Medio august 1919 bliver alt leveret med automobil, så omladning fra tog kunne undgås.

Joakim Skovgaards skitse til altertavlen

Alterbilledet, der i brevene omtales som maleriet, er i hvert fald i væsentlige faser af tilblivelsesprocessen malet på stedet. To af egnens mænd, som besad den fornødne skægprydelse, må efter tur have siddet model til den barmhjertige samaritan på billedet. Den ene var murer og væver Niels Peter Henriksen (f. 17/06-1853 - d. 19/02 -1921), den anden var smed Jens Peter Sørensen (f. 03/07-1874 - d. 04/11-1965).

Blandt begges efterkommere, hvoraf flere i dag bor i Stensby sogn, er det en grundfæstet, og stolt overlevering i slægten, at forfaderen sad model for Joakim Skovgaard. Uvildige udenfor de to slægter er nået til den salomoniske konklusion, at den ene af de to personer har leveret overansigtet og den anden underansigtet, ikke mindst skægget, til den barmhjertige samaritan. Derimod er der ingen overlevering om eventuel model til den overfaldne på billedet. Rammen om alterbilledet er skåret af billedhuggeren Astrid Noack (for 280,00 kr.) I Vordingborg Dagblad stod der den 15. august 1919 følgende notits: "Førstkommende Søndag bliver der ingen Gudstjeneste i Stensby Kirke grundet på, at den nye Altertavle, som Frk. Suhr har skænket kirken, for tiden opsættes. Professor Joakim Skovgaard leder arbejdet og opholder sig på Petersgaard"